Aplikace ke stažení

Aplikace iVMS320 pro PC a MAC

aplikace pro vzdálený on-line dohled, přehrávání a zálohování záznamu

WINDOWS MAC

iVMS320_Windows_V23.1.3.230831_R2

iVMiVMS320_Mac_V22.1.5.221027_R4

iVMS320 User Manual (EN)

iVMS320 User Manual (EN)

Aplikace SearchTOOL pro PC a MAC

aplikace pro správu, konfiguraci a aktualizaci rekordérů a IP kamer

WINDOWS MAC

SearchTool for WIN_V1.5.1.230221_R1

SearchTool MAC 9.2.28.2

SearchTOOL User Manual (EN)

Aplikace BitVison pro ANDROID a iOS

aplikace pro vzdálený on-line dohled, přehrávání a zálohování záznamu na mobilních zařízení

ANDROID iOS

Google Play

Apple Store

BitVision User Manual (CZ)
Webová aplikace BitVision

 

LICENČNÍ SMLOUVA

Tato softwarová licenční smlouva (dále jen „smlouva“) je právní smlouva mezi vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a společností LJ protection s.r.o. (dále jen „Patronum“) o licencování softwaru vyvinutého a vlastněného společností Patronum (dále jen „společnost Patronum“). "SOFTWARE").

STAŽENÍM, INSTALACÍ, AKTIVACÍ NEBO KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM SOFTWARU SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO DOHODY. PŘED SOUHLASEM S JEJICH PODMÍNKAMI PROSÍM ZAJISTĚTE, ŽE STE SI DOSTATEČNĚ PŘEČTĚLI A SPRÁVNĚ DOSTALO CELOU DOHODU. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠECHNY PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY, KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO „NEPŘIJÍMÁM“ A PROCES STAHOVÁNÍ BUDE POZASTAVEN.

UDĚLENÍ LICENCE
SOFTWARE je vytvořen speciálně a výhradně pro použití se síťovými video produkty Patronum („produkty Patronum“). S výhradou podmínek této smlouvy a všech příslušných zákonů a předpisů vám společnost Patronum uděluje nevýhradní právo instalovat SOFTWARE a používat SOFTWARE pouze s produkty Patronum. SOFTWARE se „používá“ v počítači, když je načten do dočasné paměti (tj. RAM) nebo nainstalován do trvalé paměti (např. Pevného disku, CD-ROM nebo jiného paměťového zařízení) daného počítače. Licence zde udělená vám umožňuje instalovat a používat jednu (1) kopii SOFTWARU na jednom počítači současně. Pokud SOFTWARE podporuje MPEG-4, H.264 a / nebo AAC pomocí licencí dekodéru poskytovaných v produktu Patronum, můžete nainstalovat a používat počet kopií SOFTWARU odpovídající počtu vámi zakoupených produktů Patronum. Vezměte prosím na vědomí, že od společnosti Patronum lze získat další licence, pokud to požadujete.

AUTORSKÁ PRÁVA
SOFTWARE obsahuje materiál chráněný autorskými právy, obchodní tajemství a další chráněné informace a materiály společnosti Patronum a / nebo jejích poskytovatelů licencí, pokud existují, a je chráněn zákony o autorských právech, mezinárodními smlouvami o autorských právech a zákony o obchodním tajemství, jakož i dalším duševním vlastnictvím zákony a smlouvy. Proto musíte se SOFTWAREM zacházet jako s jakýmkoli jiným materiálem chráněným autorskými právy (např. S ​​knihou nebo hudebním záznamem), kromě toho, že si můžete (a) vytvořit kopii SOFTWARU výhradně pro účely zálohování nebo archivace nebo (b) převést SOFTWARE na jeden pevný disk za předpokladu, že si originál ponecháte pouze pro účely zálohování. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že některé části SOFTWARU mohou být založeny na průmyslově uznávaných standardech a že určité třetí strany mohou požadovat, aby vlastnily patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví, která pokrývají implementaci těchto standardů. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tato smlouva nepřenáší žádnou licenci na žádná taková práva duševního vlastnictví třetích stran a dále, že Patronum odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli skutečné nebo domnělé nároky na porušení duševního vlastnictví od jakékoli třetí strany, které se vztahují k vašemu používání SOFTWARE. Rovněž berete na vědomí a souhlasíte s tím, že SOFTWARE může obsahovat proprietární software třetích stran a / nebo software, na který se vztahují licence open source, na které se mohou vztahovat upozornění a / nebo další podmínky. Přijetím této smlouvy také přijímáte takové dodatečné podmínky, pokud existují.

DALŠÍ OMEZENÍ
SOFTWARE je licencován, neprodává se vám a lze jej používat pouze v souladu s podmínkami této smlouvy. S výjimkou případů výslovně povolených v této dohodě nebo platných zákonech nesmíte: obejít jakákoli technická omezení SOFTWARU; zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo vytvářet odvozené práce SOFTWARU; pořizovat více kopií SOFTWARU, než je uvedeno v této smlouvě; publikovat SOFTWARE pro kopírování ostatními; pronajmout, zapůjčit nebo zapůjčit SOFTWARE; používat SOFTWARE pro komerční hostingové služby softwaru; oř převést SOFTWARE nebo tuto smlouvu na jakoukoli třetí stranu. Bez ohledu na to, co je uvedeno v tomto oddíle 3 písm. G), můžete SOFTWARE a doprovodné písemné materiály trvale převádět, pokud si nezachováte žádné kopie a příjemce souhlasí s podmínkami této smlouvy. Pokud je SOFTWARE aktualizací nebo byl aktualizován, musí každý přenos zahrnovat nejnovější aktualizaci a všechny předchozí verze. 4. DISTRIBUCE. Pokud společnost Patronum umožňuje distribuci SOFTWARU, ať už jako celek nebo zčásti, prostřednictvím vestavěné funkce v SOFTWARU, můžete SOFTWARE distribuovat zcela nebo zčásti (podle vhodnosti) pomocí metody pro tuto distribuci, kterou poskytuje SOFTWARE. pouze. Jakákoli jiná distribuce SOFTWARU, ať už jako celek nebo po částech, je zakázána.

UKONČENÍ. Tato dohoda je platná až do jejího ukončení. Vaše práva podle této smlouvy budou automaticky ukončena bez předchozího upozornění ze strany Patronum, pokud nedodržíte jakékoli podmínky této smlouvy. Po ukončení této smlouvy přestanete používat SOFTWARE a zničíte všechny jeho kopie, úplné nebo částečné.